Statut i sprawozdania

STATUT FUNDACJI MISJI PUBLICZNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1.

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Misji Publicznej”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Stanisława Kozaka w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 61, w dniu 30 sierpnia 2012 roku, Repertorium A Nr 5941/2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 §2.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 § 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania swoich celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Polski.
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, w tym zamiejscowe, oraz inne jednostki organizacyjne.

 § 4.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 § 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 6.

Celem Fundacji jest budowanie świadomości społeczeństwa polskiego w obszarze kultury, nauki, sztuki, gospodarki i finansów oraz spraw międzynarodowych poprzez prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i informacyjnej oraz określanie roli instytucji państwowych i publicznych i ich wpływu na społeczeństwo w tym obszarze, a w szczególności:

– działania mające na celu wprowadzenie modelowego działania instytucji zaufania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów publicznych w tym procesie,

– badania rynku i programy mające na celu znalezienia sposobu zwiększenie efektywności działań instytucji państwowych w obszarze przekazu informacji społecznej, kultury, nauki, sztuki, gospodarki i finansów oraz spraw międzynarodowych,

– działania mające na celu przygotowanie przyszłego zaplecza kadrowego poprzez programy szkoleniowe i stypendialne,

– współpracę międzynarodową z organizacjami działającymi w sferze przekazu informacji, mediów  publicznych oraz z instytucjami społecznymi w Europie i na świecie,

– przygotowanie lub wsparcie inicjatyw kulturalnych w dziedzinie sztuki, produkcji filmowej i telewizyjnej, w szczególności pomoc organizacyjną, merytoryczną i finansową w projektach mających cel społeczny, a także fundowanie nagród za wybitne osiągnięcia w tych dziedzinach,

– tworzenie programów edukacyjnych mających na celu wsparcie instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów publicznych, w budowaniu świadomości społeczeństwa polskiego, w zakresie dziedzictwa narodowego, historii i kultury Polski oraz promowaniu Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, poprzez przekaz medialny.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie seminariów, konferencji, zjazdów mających na  celu propagowanie idei zbieżnych z celami Fundacji.
 1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
 1. Prowadzenie strony internetowej o charakterze popularyzatorskim i informacyjnym.
 1. Wydawanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie drukowanej i elektronicznej.
 1. Współpraca, zarówno w kraju, jak i za granicami Polski z władzami samorządowymi, państwowymi, z sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, przekazem informacji i mogącymi udzielić wsparcia organizacyjnego lub finansowego.
 1. Organizowanie szkoleń i programów stypendialnych, warsztatów, konferencji, zjazdów, w tym również szkoleń pracowników w kraju i za granicą.
 1. Organizowanie współpracy z instytucjami i środowiskami, których działalność dotyczy problematyki spójnej z calami Fundacji, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 1. Organizowanie zbiórek środków przeznaczonych na działalność Fundacji.

§ 8.

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, oraz tworzyć federacje i podejmować inne formy współpracy.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 § 9.

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 §10. 

 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów; przy czym w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
 1. dotacji i subwencji oraz grantów,
 1. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 1. dochodów z majątku Fundacji,
 1. wszelkich innych dochodów w ramach obowiązującego prawa.

 

WŁADZE FUNDACJI

 § 11.

 1.Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 § 12.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym z Prezesa Zarządu. W skład zarządu wchodzą Fundatorzy, którzy wybierają Prezesa Zarządu.
 1. Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub złożenia przez niego rezygnacji.
 1. Pozostałych Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy.
 1. Członkostwo Członka Zarządu niebędącego Fundatorem wygasa w przypadku:
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 • śmierci Członka Zarządu,
 • złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu,
 • choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • odwołania Członka Zarządu przez Fundatorów.
 1. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia tych funkcji być wynagradzani.
 1. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji ustalają Fundatorzy.

 § 17.

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 • występowanie z wnioskami o dotację i dofinansowanie związane z celami Fundacji,
 • przygotowanie sprawozdań okresowych.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 1. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 18.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają Prezes Zarządu Fundacji wraz członkiem zarządu działający łącznie.
 1. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

ZMIANA STATUTU

§ 19.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji.
 1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim, a także nowych celów pojawiających się w trakcie działalności Fundacji.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 § 20.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 1. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 § 21.

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 1. Decyzja o likwidacji Fundacji, w celu wywołania skutków prawnych, wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

 § 22.

Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

§ 23.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Likwidatorów Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

MINISTER SPRAWUJĄCY NADZÓR NAD FUNDACJĄ

§ 24.

 Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 25.

 1. Wszelkie decyzje Fundatorów określone w Statucie Fundacji wymagają akceptacji każdego z nich
 1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest powiadomić każdego z Fundatorów o działaniu wymagającego jego akceptacji pocztą elektroniczną oraz telefonicznie lub listem poleconym.
 1. W przypadku śmierci Fundatora, ubezwłasnowolnienia całkowitego lub długotrwałej niezdolności Fundatora do wykonywania swoich kompetencji spowodowanej ciężką chorobą lub kalectwem i stwierdzonej orzeczeniem dwóch lekarzy właściwej specjalności, przewidziane w statucie uprawnienia Fundatora wygasają z dniem nastąpienia wyżej wymienionego zdarzenia.
 1. Z dniem wygaśnięcia uprawnień Fundatora z wykonywania przewidzianych w statucie uprawnień, Członkowie Zarządu Fundacji są wspólnie zobowiązani do niezwłocznego powołania zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, spośród spadkobierców Fundatora, Pełnomocnika Fundacji.
 1. Pełnomocnik Fundacji nabywa prawa do wykonywania przewidywanych w statucie uprawnień Fundatora.
 1. W przypadku braku spadkobierców lub ich braku zdolności do wykonywania czynności prawnych lub gdy żaden ze spadkobierców Fundatora, nie wyrazi zgody na piastowanie funkcji Pełnomocnika Fundacji, wyboru Pełnomocnika Fundacji można dokonać także spośród osób nie będących spadkobiercami Fundatora.
 1. Pełnomocnika Fundacji powołuje się na okres 5 lat. Funkcję Pełnomocnik Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 1. Po zakończeniu kadencji lub po złożeniu rezygnacji z wykonywania statutowych uprawnień przez Pełnomocnika Fundacji wybór następcy dokonywać się będzie każdorazowo na zasadach wymienionych w §25 niniejszego statutu.

Sprawozdanie merytoryczne 2013